Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Galeria

Dla nauczycieli

Start Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor_J   
sobota, 23 marca 2019 08:56
KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych przetwarzanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju z siedzibą przy ul. Stanisława Staszica 6 jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju.

 2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 996 z późn. zm.) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);

  2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);

  3. marketingu i promocji w/w szkoły i organu prowadzącego, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO);

  4. korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. d i f Rozporządzenia RODO).

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie:

  1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, adres ul. Stanisława Staszica 6, 78-320  Połczyn-Zdrój;

  2. Organ prowadzący, organy nadzoru;

  3. podmioty zewnętrzne, którym administrator danych osobowych przekazuje dane w związku z organizacją pracy szkoły;

  4. podmioty współpracujące ze szkołą w zakresie edukacji, opieki i wychowania, zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania, tj.:

  1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres do czasu ich wypełnienia;

  2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły – przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  3. w zakresie marketingu i promocji szkoły – przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie;

  4. w celach korzystania z monitoringu wizyjnego – przez okres 14 dni.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

 2. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych
  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej szkoły wobec Pani/Pana dziecka.

 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Poprawiony: sobota, 23 marca 2019 09:18
 

 

Odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin

(od 18.01.2011)

razem przeciw razom
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.