Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Galeria

Dla nauczycieli

Start Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym - TRWA
Zdobyć zawód a nie być zawiedzionym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor_J   
sobota, 09 lutego 2019 17:43

W czerwcu 2018 roku w naszej szkole rozpoczął się kolejny projekt unijny z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej naszej szkoły w okresie 2018-2022, wyposażenie 40 uczniów w kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne pożądane na rynku pracy.

projektZadania realizowane:

1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

2. Pomoc stypendialna na uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w wysokości 800 zł, 600 zł i 500 zł.

3. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Kurs- prawo jazdy kat. B

Kurs – barmański

Kurs – sommelierski

Kurs – baristy

Kurs - kelnerski

4. Realizacja praktyk zawodowych organizowanych u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami.

5. Wyjazdy dydaktyczne i edukacyjne oraz zawodoznawcze.

6. Doposażenie pracowni.

7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zapewniamy uczestnikom biorącym udział w projekcie kompleksowe wsparcie, które zabezpiecza wszystkie zdiagnozowane potrzeby i oddziałuje na zdiagnozowane problemy przede wszystkim poprzez zapewnienie bardzo szerokiego wachlarza wsparcia. tj. staże, doradztwo zawodowe, wyposażenie pracowni, zabezpieczenie uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

Rekrutacja: Uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia, w tym obowiązkowo w stażach/praktykach i doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Projekt jest skierowany do uczniów technikum hotelarstwa, technikum żywienia i usług gastronomicznych i dla ZSZ w zawodzie kucharz.

Kryteria rekrutacyjne punktowane: wyniki w nauce na podstawie średniej ocen, frekwencja na zajęciach, ocena z zachowania – mierzone za ostatni semestr, im wyższe, tym więcej punktów; opinia wychowawcy/pedagoga szkolnego, sytuacja ekonomiczna (za zakończony rok kalendarzowy) i miejsce zamieszkania (dodatkowo punktowane obszary wiejskie); zostanie utworzona lista podstawowa składająca się z przewidzianej na dany rok szkolny liczby uczestników projektu, a w przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy zakładaną liczbę uczestników zostanie utworzona lista rezerwowa. Kolejność uczestnika na liście jest uzależniona od liczby zdobytych punktów. Uczestnicy z listy rezerwowej będą kwalifikowani do Projektu w przypadku rezygnacji lub wykluczenia osób z listy podstawowej.

Pierwszym działaniem zrealizowanym w projekcie były staże dla 10 uczniów naszej szkoły w renomowanych zakładach pracy. Teraz uczniowie biorą udział w kursie prawa jazdy.

Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej zabawy i owocnych efektów na kursach.

Poprawiony: sobota, 09 lutego 2019 17:50
 

 

Odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin

(od 18.01.2011)

razem przeciw razom
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.