Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Galeria

Dla nauczycieli

Start Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego
Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redaktor_J   
piątek, 23 października 2015 20:56

Od II semestru roku szkolnego 2015/2016 będzie obowiązywała Procedura uzyskiwania zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie, którzy kwalifikować się będą do zwolnienia z wf,  pobierają z kancelarii szkoły odpowiednie druki i postępują zgodnie z procedurą.

Druk do pobrania

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ
Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843)

„§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.”

2. Statut.

 

Procedura postępowania:

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony  w tej opinii (załącznik nr 1 do procedury).

3. Opinie lekarską składa uczeń lub jego rodzic do dyrektora szkoły:

a)  w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru - do dnia 30 września danego roku szkolnego,

b)  w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 28 (29) lutego danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń losowych zaistniałych w ciągu roku szkolnego uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) przedkłada opinię lekarską do dyrektora szkoły poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później niż 1 tydzień od daty zdarzenia losowego.

4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu opinii lekarskiej.

Uczeń i jego rodzice lub opiekunowie prawni zostają poinformowani o  decyzji dyrektora. Sam dokument przechowywany jest w sekretariacie szkoły.

5. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdza podpisem złożonym na decyzji.

6. Nauczyciel wychowania fizycznego dokonuje wpisu do dziennika: zwolniony/zwolniona  wraz z numerem decyzji oraz okresem zwolnienia.

7. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego zwolnienia i oświadczenia (załącznik nr 2 procedury) rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy. Dokument ten przechowywany jest
u wicedyrektor szkoły.

8. Uczeń zwalniany z zajęć wychowania fizycznego do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” (bez oznaczenia numeru decyzji).

10. Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Taką opinię nauczyciel wychowania fizycznego jest zobowiązany  uwzględnić w pracy z uczniem.

11. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Poprawiony: wtorek, 28 sierpnia 2018 11:56
 

 

Odwiedzin:

Darmowy licznik odwiedzin licznik odwiedzin

(od 18.01.2011)

razem przeciw razom
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.